דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

פדיון משכנתא

פדיון משכנתא הינו הזכות של מחזיק המשכנתא להחזיר לעצמו את הנכס ברגע שחובו שולם.

באופן היסטורי, משכנתאות נעשו בצורה שבעל המשכנתא העניק בעלות על הנכס לנותן ההלוואה. פדיון משכנתא התייחס לזכות להחזיר את הנכס בחזרה ללוקח ההלוואה ברגע ששילם את כל ההלוואה והריבית בחזרה.

כיום רוב ה-משכנתאות ניתנות בדרך של שחרור סמלי ולא חוקי.באופן הסטורי המטרה של פדיון משכנתא הייתה למנוע מנותן המשכנתא (בדרך כלל בעל הממון) מלהפעיל סעיף שימנע את העברת הנכס לידי לוקח המשכנתא.

דוגמא לשטר פדיון משכנתא:מדינת ישראל


משרד המשפטים / אגף רישום והסדר המקרקעין


לשכת רישום המקרקעין
שטר מס' ___/ _________


שטר פדיון משכנתה
שטר זה מעיד שתמורת הסך () שקל חדש שקבל/ו ה"ה


מס' ת.ז. (מס' התאגיד)
שם פרטי שם משפחה

מס' ת.ז. (מס' התאגיד)
שם פרטי שם משפחה

מס' ת.ז. (מס' התאגיד)
שם פרטי שם משפחה
להלן: "בעל/י המשכנתה"
מס' ת.ז. (מס' התאגיד)
שם פרטי שם משפחה

מס' ת.ז. (מס' התאגיד)
שם פרטי שם משפחה

מס' ת.ז. (מס' התאגיד)
שם פרטי שם משפחהלהלן: "הממשכן/ים"


מסכימים בזה הצדדים הנ"ל שתמורת התשלום שקיבל/ו בעל/י המשכנתה כאמור, יופטרו המקרקעין הנזכרים ברשימה, ויראו את התשלום בתורת פרעון מלא של חוב המשכנתה הרשומה לפי שטר מס' מתאריך בעל המשכנתה מצהיר שכל סכום החוב והרווחים המגיעים לו נפרעו.הרשימה הישוב

תאור המקרקעין הממושכנים או גבולותיהם והשעבודים החלק הזכות השטח מס' הדף מס' הספר
דונם מ"ר או החלקה או הגוש


חתימת "הממשכן/ים" חתימת "בעל/י המשכנתה"

חתימה השם חתימה השם


אימות חתימת השטר

ימולא בפני עו"ד או רשם
אני מעיד כי היום התייצב/ו לפני במשרדי הממשכן/ים ובעל/י המשכנתה הנ"ל, ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעת ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי, חתמו לפני מרצונם.

אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 16(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התש"ל-1969.

תאריך חותמת (שם וכתובת) חתימה

ימולא כאשר נעשה בפני עו"ד
אני מעיד כי היום התייצב/ו לפני במשרדי הממשכן/ים, ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעת ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי, חתמו לפני מרצונם.

אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 16(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התש"ל-1969.

תאריך חותמת (שם וכתובת) חתימה

ימולא כאשר נעשה בפני עו"ד
אני מעיד כי היום התייצב/ו לפני בעל/י המשכנתה הנ"ל, ולאחר שזיהיתי אותם והסברתי להם את מהות העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעת ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן להם כראוי, חתמו לפני מרצונם.

אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 14(ב) / 16(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התש"ל-1969.

תאריך חותמת (שם וכתובת) חתימה

אישור עורך דין עפ"י תקנה 16(א1) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התש"ל 1969)

אני מאשר כי בתאריך בדקתי את הפרטים המופיעים בשטר זה והמסמכים שצורפו לו, כאמור בתקנה 9 לתקנות

המקרקעין (ניהול ורישום) התש"ל 1969 ומצאתים מתאימים וראויים לעיסקה המבוקשת.

תאריך חותמת (שם וכתובת) חתימה

לשימוש רשם המקרקעין:

אישור

העיסקה אושרה לרישום בהתאם לסעיף 7(א) לחוק המקרקעין התשכ"ט 1969.

תאריך רשם המקרקעין

חותמת הלשכהאולי תתעניין גם בנושאים הבאים: